Řízené protlaky

Řízené vrty neboli mikrotunely provádíme strojem pro horizontální řízené vrtání D16x20 series II, který je vhodný pro řízené vrty do průměru až 450 mm. Tato bezvýkopová technologie je velice uznávanou technologií pro pokládání inženýrských sítí bez nutnosti provedení výkopů.

Princip a technologický postup:

Princip řízeného podvrtu je založen na provedení pilotního vrtu, u kterého dochází k vyplachování zeminy za pomoci bentonitové směsi s vodou a následné rozšíření vrtu a zatažení požadované PE chráničky.

 1. Nutnost vytyčení sítí.
 2. Startovací a koncová jáma o velikosti 1,5 m (ve směru protlaku) x 1,5 m. Velikost startovací jámy je také závislý na hloubce, ve které bude vrt prováděn.
 3. Naplánování trasy.
 4. Příprava stroje (tzn. kalibrace přijímače s vysílačem, příprava vrtné soupravy, namíchání bentonitové směsi za pomoci míchací soupravy).
 5. Provedení pilotního vrtu dle naplánované trasy spolu se zaznamenáním průběhu vrtu.
 6. Namontování rozšiřující hlavy a zatažení požadované chráničky.

Výhody provedení řízeného vrtu:

 • provedením podvrtu dochází k velké časové úspoře
 • tato technologie je šetrná k životnímu prostředí, nedochází k narušení zeleně
 • nedochází k narušení vozovky, drážního tělesa, chodníků apod
 • minimální omezení silničního provozu
 • přesné naplánování, provedení a následné zaznamenání trasy vrtu
 • možnost vyhnutí se jedné či více překážek
 • po provedení pilotního podvrtu okamžité zatáhnutí požadované chráničky požadovaného průměru

Pro stanovení ceny řízeného či neřízeného protlaku a zjištění více informací kontaktujte:
Pavel Šikula na tel: +420 603 422 275 nebo Bc. Pavel Šikula ml. na tel: +420 736 535 247 případně e-mail: elqa@elqa-hradcany.cz

Cena je závislá na několika faktorech:

 • místo provedení protlaku
 • délka protlaku
 • počet protlaků
 • průměru protlaku a typ použité chráničky, potrubí
 • třídy těžitelnosti materiálu